Säännöt

SIMELIUS-SIMOJOKI SUKU RY:N SÄÄNNÖT

1. § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Simelius-Simojoki suku ry, kotipaikka Oulun kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä nimitetään jäljempänä sukuseuraksi.

2. § TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää suvun jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vaalia suvun perinteitä ja esivanhempien muiston kunnioittamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia. Sukuseura tutkii, kerää ja arkistoi sukua ja sen historiaa koskevaa tietoutta, saattaa sitä julkaisuina tai muussa muodossa jäsenten tietoon sekä pitää luetteloa suvun jäsenistä. Sukua koskevaa tietoutta kerätään Oulun Maakunta-arkiston Simeliana-kokoelmaan.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3. § JÄSENET

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt Raahessa vuonna 1710 kuolleen Hendrich Simin ja hänen puolisonsa Kristina Kemin jälkeläinen ja hänen perheensä jäsen. Jäseneksi pyrkivän hyväksyy sukuseuran hallituksena toimiva sukuneuvosto.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta sukuseuran kokouksessa.

Varsinaiselta jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukukokous. Sukuneuvosto voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Jäsenen alle 18-vuotiaat lapset tai ottolapset voivat kuulua sukuseuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.

Sukuneuvoston esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai voimakkaasti vaalinut suvun perinteitä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

4. § SUKUNEUVOSTO

Sukuseuran asioita hoitaa hallituksena toimiva sukuneuvosto, joka valitaan sukukokouksessa. Sukuneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 7 ja enintään 10 muuta jäsentä. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Sukuneuvoston toimikausi on sukukokousten välinen aika.

Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään kolme sukuneuvoston jäsentä sitä vaatii.

Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa,

Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5. § SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6.§ TILIT

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on sukukokousten välinen aika. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja sukuneuvoston vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme kuukautta ennen sukukokouksen pitämisajankohtaa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä sukuneuvostolle viimeistään kuukausi ennen sukukokouksen ajankohtaa.

7. § SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle sukuneuvosto. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu sukuneuvoston määräämissä lehdissä.

8. § SUKUSEURAN KOKOUKSET

Sukuseuran vuosikokous eli sukukokous pidetään joka neljäs vuosi sukuneuvoston määräämänä päivänä ja määräämässä paikassa huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun sukuseuran kokous niin päättää tai kun sukuneuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1110) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä sukuneuvostolta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Sukuseuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella tai jäsenmaksusta vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Sukuseuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. § SUKUKOKOUS

Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään sukuseuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta.

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle.

8 Valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä sukuneuvoston muut jäsenet mahdollisimman tasapuolisesti suvun eri haaroista.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi, 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen päätettäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukukokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jos sukuneuvosto on puoltanut tehtyä esitystä. Muussa tapauksessa päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään sen varat Oulun Maakunta-arkiston Simeliana- kokoelman kehittämiseen ja täydentämiseen.

11. § YHDISTYSLAIN MÄÄRÄYKSET

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.